ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1.Izolacyjność cieplna przegród

1.1.Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła

UC(max)

[W/(m2· K)]

od 1 stycznia 2014r.

od 1 stycznia 2017r.

od 1 stycznia 2021r.*)

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne:

a) przy ti> 16 °C

b) przy ti≤ 16 °C

c) przy ti< 8 °C

0,25

0,45

0,90

0,23

0,45

0,90

0,20

0,45

0,90

2

Ściany wewnętrzne:

a) przy Δti 8 °C  oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy

b) przy Δti< 8 °C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,00

bez wymagań

0,30

1,00

bez wymagań

0,30

1,00

bez wymagań

0,30

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

1,00

0,70

1,00

0,70

1,00

0,70

4

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

5

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti 16 °C

b) przy 8 °C ≤ ti< 16 °C

c) przy ti< 8 °C

0,20

0,30

0,70

0,18

0,30

0,70

0,15

0,30

0,70

6

Podłogi na gruncie:

a) przy ti 16 °C

b) przy 8 °C ≤ ti< 16 °C

c) przy ti< 8 °C

0,30

1,20

1,50

0,30

1,20

1,50

0,30

1,20

1,50

7

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:

a) przy ti 16 °C

b) przy 8 °C ≤ ti< 16 °C

c) przy ti< 8 °C

0,25

0,30

1,00

0,25

0,30

1,00

0,25

0,30

1,00

8

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:

a) przy Δti 8 °C

b) przy Δti< 8 °C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,00

bez wymagań

0,25

1,00

bez wymagań

0,25

1,00

bez wymagań

0,25

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti- Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*)Od 1 stycznia 2019r. – w przypadku zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

1.2.Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2· K)]

od 1 stycznia 2014r.

od 1 stycznia 2017r.

od 1 stycznia 2021r.*)

1

2

3

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti 16 °C

b) przy ti< 16 °C

1,3

1,8

1,1

1,6

0,9

1,4

2

Okna połaciowe:

a) przy ti 16 °C

b) przy ti< 16 °C

1,5

1,8

1,3

1,6

1,1

1,4

3

Okna w ścianach wewnętrznych:

a) przy Δti 8 °C

b) przy Δti< 8 °C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,5

bez wymagań

1,5

1,3

bez wymagań

1,3

1,1

bez wymagań

1,1

4

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

1,7

1,5

1,3

5

Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych

bez wymagań

bez wymagań

bez wymagań

Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.

ti- Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*)Od 1 stycznia 2019r. – w przypadku zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

1.3.Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.

1.4.W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2· K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami, o których mowa w pkt. 1.1.

1.5.Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał o współczynniku λ = 0,035 [W/(m · K)]1)

1

Średnica wewnętrzna do 22 mm

20 mm

2

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3

Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

równa średnicy wewnętrznej rury

4

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

5

Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

50% wymagań z pl. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

50% wymagań z lp. 1-4

7

Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze

6 mm

8

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)

40 mm

9

Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)

50% wymagań z lp. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)

100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1.Okna.

2.1.1.W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2· K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0maxobliczone według wzoru:

A0max= 0,15 Az+ 0,03 Aw

gdzie:

Az -       jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,

Aw -      jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2.W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2· K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.

2.1.3.W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:

1)w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%;

2)w budynku wielokondygnacyjnym - 30 %.

2.1.4.We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:

g= fc · gn

gdzie:

gn -       współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

fc -        współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne,

w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

2.1.5.Wartości współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn określa poniższa tabela:

Lp.

Typ oszklenia

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego gn

1

2

3

1

Pojedynczo szklone

0,85

2

Podwójnie szklone

0,75

3

Podwójnie szklone z powłoką selektywną

0,67

4

Potrójnie szklone

0,7

5

Potrójnie szklone z powłoką selektywną

0,5

6

Okna podwójne

0,75

2.1.6.Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fc określa poniższa tabela:

Lp.

Typ zasłon

Właściwości optyczne

Współczynnik redukcji promieniowania fc

współczynnik absorpcji

współczynnik przepuszczalności

osłona wewnętrzna

osłona zewnętrzna

1

2

3

4

5

6

1

Białe żaluzje o lamelach nastawnych

0,1

0,05

0,1

0,3

0,25

0,30

0,45

0,10

0,15

0,35

2

Zasłony białe

0,1

0,5

0,7

0,9

0,65

0,80

0,95

0,55

0,75

0,95

3

Zacłony kolorowe

0,3

0,1

0,3

0,5

0,42

0,57

0,77

0,17

0,37

0,57

4

Zasłony z powłoką aluminiową

0,2

0,05

0,20

0,08

2.1.7.Pkt 2.1.4. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt. 2.1.4., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

2.2.Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej.

2.2.1.W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej,  produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2.Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 °C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

2.2.3.Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

1)dla przegrody - według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.;

2)dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody – według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.

2.2.4.Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 i 2 rozporządzenia, należy przeprowadzać według rozdziału 5 i 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1

2.2.5.Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

2.3.Szczelność na przenikanie powietrza.

2.3.1.W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród(między innymi połączenie stropodachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2.W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m · h) w odniesieniu do pola powierzchni co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi więcej niż 0,75 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:

1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową - n50≤ 3,0 l/h

2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją - n50≤ 1,5 l/h

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt. 2.3.3.