KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH RUROCIĄGÓW ZA POMOCĄ RAMIENIA ELASTYCZNEGO I U-KSZTAŁTU

 


Jeśli temperatura pracy instalacji jest wyższa od temperatury układania następuje wydłużenie przewodu, natomiast jeśli temperatura pracy jest niższa od temperatury układania następuje skurcz przewodu.

 • Zmianę długości rur na skutek różnicy temperatur podczas montażu i w czasie ich użytkowania można obliczyć wg wzoru:

gdzie:

ΔL – zmiana długości rury, [mm];

L   – początkowa długość przeodu, [m];

∆T – różnica temperatury roboczej i trakcie montażu instalacji, [oC];

λ   – współczynnik rozszerzalności liniowej (wg poniższej tabeli), [mm/m∙K]

Materiał

Współczynnik rozszerzalności liniowej α

[-]

[mm/m∙K]

Rury stalowe bez szwu

0,012

Rury stalowe ze szwem

0,012

Rury miedziane

0,0165

Rury PE-Xc

0,2

Rury PE-Xc/Al/PE

0,026

Rury HDPE

0,2

Rury PP

0,18

Rury PP-Al

0,035

Zmianę wydłużenia rurociągu ΔL przedstawiono na poniższym rysunku:

Rys. 1. Zmiana wydłużenia rurociągu ΔL. PS-podpora stała, PP-podpora przesuwna.

 

Wydłużenia te należy uwzględnić w montażu instalacji. Pominięcie ich może prowadzić do uszkodzeń w rurze, kształtce lub złączu na skutek występujących naprężeń.

Kompensację wydłużeń liniowych przewodów można zapewnić przez odpowiednie ich prowadzenie oraz właściwe rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych.

Najbardziej znaną metodą kompensacji wydłużeń termicznych jest budowa kompensatorów, czyli odcinków instalacji ukształtowanych w taki sposób, aby umożliwić swobodną zmianę długości instalacji pod wpływem zmieniającej się temperatury czynnika.

 


 

 NAJBARDZIEJ POWSZECHNE I NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE TYPY KOMPENSATORÓW

 • RAMIĘ ELASTYCZNE – przy konstruowaniu tego typu kompensatorów wykorzystujemy każde naturalne załamanie przewodów wynikające z układu ścian, konstrukcji stropu itd.

 

Rys. 2. Przykład kompensatora typu ramię elastyczne. PS-podpora stała, PP-podpora przesuwna.

 • U – KSZTAŁT – tworzony w sposób sztuczny, dubluje efekt ramienia elastycznego. Kompensatory U – kształtne stosujemy pośrodku odcinka ograniczonego dwoma punktami stałymi.

 

Rys. 3. Przykład kompensatora typu U-kształt. PS-podpora stała, PP-podpora przesuwna.

 


WYMIAROWANIE DŁUGOŚCI RAMIENIA ELASTYCZNEGO I U-KSZTAŁTU DLA RUR STALOWYCH

(na postawie „Poradnika Ogrzewanie i Klimatyzacja” - Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek. Wydawnictwo EWFE)

 • Długość ramienia elastycznego Lu, [m]

gdzie:

Dz – średnica zewnętrzna rury, [cm];

ΔL – zmiana długości rury, [cm];

 

 • Długość ramienia U z naciągiem wstępnym (50%), [m]

gdzie:

Dz – średnica zewnętrzna rury, [cm];

ΔL – zmiana długości rury, [cm];

 

 • Rozstaw ramion RU, [m]

 gdzie:

 U – długość ramienia U, [m];


  WYMIAROWANIE DŁUGOŚCI RAMIENIA ELASTYCZNEGO I U-KSZTAŁTU DLA RUR MIEDZIANYCH

(na podstawie „Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, wykonane z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania” – Andrzej Górecki, Zbigniew Fedorczyk, Joanna Płachta, Marek Płuciennik, Andrzej Rutkiewicz, Wojciech Stefański, Janina Zimmer. Biblioteka Polskiego Centrum Promocji Miedzi.)

 • Długość ramienia elastycznego Lu, [m]

gdzie:

Dz – średnica zewnętrzna rury, [m];

ΔL – zmiana długości rury, [m];

 

 •  Rozstaw ramion RU, [m]

 

gdzie:

Dz – średnica zewnętrzna rury, [m];

ΔL – zmiana długości rury, [m];

 

 • Długość ramienia U, [m]

 

gdzie:

RU – rozstaw ramion RU, [m];


WYMIAROWANIE DŁUGOŚCI RAMIENIA ELASTYCZNEGO I U-KSZTAŁTU DLA RUR PE-XC I PE-XC/AL/PE

(na podstawie materiałów technicznych producenta rur polietylenowych TECE)

 • Długość ramienia elastycznego Lu, [m]

gdzie:

K – stała materiałowa równa 12

Dz – średnica zewnętrzna rury, [mm];

ΔL – zmiana długości rury, [mm];

 

 • Długość ramienia U, [m]

gdzie:

K – stała materiałowa równa 12

Dz – średnica zewnętrzna rury, [mm];

ΔL – zmiana długości rury, [mm];

 

 •  Długość ramienia U z naciągiem wstępnym, [m]

 

gdzie:

K – stała materiałowa równa 12

Dz – średnica zewnętrzna rury, [mm];

ΔL – zmiana długości rury, [mm];

 

 • Rozstaw ramion RU, [m]

gdzie:

U - długość ramienia U [m];


WYMIAROWANIE DŁUGOŚCI RAMIENIA ELASTYCZNEGO I U-KSZTAŁTU DLA RUR PP I PP-AL

(na podstawie materiałów technicznych producenta rur polipropylenowych BORplus)

 • Długość ramienia elastycznego Lu, [m]

gdzie:

K – stała materiałowa równa 20

Dz – średnica zewnętrzna rury, [mm];

ΔL – zmiana długości rury, [mm];

 

 • Długość ramienia U, [m]

gdzie:

Lu – długość ramienia elastycznego

 

 • Długość ramienia U z naciągiem wstępnym, [m]

 

gdzie:

K – stała materiałowa równa 20

Dz – średnica zewnętrzna rury, [mm];

ΔL – zmiana długości rury, [mm];

 

 • Rozstaw ramion RU, [m]

 

 

gdzie:

ΔL – zmiana długości rury, [m];

SA – odstęp bezpieczeństwa równy 0,15 m;