WYZNACZENIE POJEMNOŚCI NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO WG PN-B-02414

 


MINIMALNA POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO

gdzie:

V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników, [m3]. Dla innych płynów objętość ich instalacji.

ρ – wg PN gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t1 = 10oC, [kg/m3]. Dla innych płynów gęstość początkowa płynu dla instalacji w postoju.

υ - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu tz, [dm3/kg]. Dla innych płynów analogicznie.

 


MINIMALNA POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO

 gdzie:

Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V ∙ ρ ∙ ∆υ, [dm3]

pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar]

p - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar]

 


LOKALIZACJA NACZYNIA WZBIORCZEGO

Wariant 1- pompa obiegowa na powrocie i rura wzbiorcza włączona przed pompą

Wariant 2 - pompa obiegowa na powrocie i rura wzbiorcza włączona za pompą

 

Wariant

p

pmax

po

1

p ≥ pst

pmax ≤ po

po ≤ prob

2

p ≥ pst + Hpo

pmax ≤ po

po ≤ prob

 

gdzie:

pst - ciśnienie hydrostatyczne w instalacji, na poziomie króćca przyłącznego rury wzbiorczej do naczynia przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10oC, [bar]. Dla innych płynów ciśnienie hydrostatyczne uwzględniające gęstość płynu dla instalacji w postoju.

po - ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa, [bar]

prob - maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji, [bar]

Hpo - maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej (przy braku przepływu), [bar]

 


CIŚNIENIE WSTĘPNE W PRZESTRZENI GAZOWEJ NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO

Wariant 1 -         p = pst + pnad = 10-5 ∙ h ∙ ρ ∙ g + pnad [bar]

Wariant 2 -        p = pst + pnad + Hpo = 10-5 ∙ h ∙ ρ ∙ g + pnad + Hpo [bar]

 

gdzie:

pnad –nadwyżka ciśnienia w naczyniu. Zalecane min 0,2 bar, [bar]

h - wysokość wypełnienia instalacji do poziomu króćca przyłącznego rury wzbiorczej naczynia, [m]

ρ - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t1 = 10oC, [kg/m3]. Dla innych płynów gęstość początkowa płynu dla instalacji w postoju.

g- przyśpieszenie ziemskie, [m/s2]

 


MINIMALNA ŚREDNICA RURY WZBIORCZEJ

 

gdzie:

d - minimalna średnica rury wzbiorczej (min 20mm)

Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V ∙ ρ ∙ ∆υ, [dm3]

0,7 - współczynnik przeliczeniowy

 


UŻYTKOWA POJEMNOŚĆ NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO Z REZERWĄ EKSPLOATACYJNĄ

 

 Gdzie:

Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V ∙ ρ ∙ ∆υ, [dm3]

V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników, [m3]

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami, w % pojemności instalacji ogrzewania wodnego

10 - współczynnik przeliczeniowy

 


CIŚNIENIE WSTĘPNE PRACY INSTALACJI

 gdzie:

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar]

p – ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

Vu – minimalna pojemność użytkowa naczynia, [dm3]

VuR – pojemność użytkowa naczynia z rezerwą, [dm3]

 


CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO Z HERMETYCZNĄ PRZESTRZENIĄ GAZOWĄ UWZGLĘDNIAJĄCA JEGO POJEMNOŚĆ UŻYTKOWĄ Z REZERWĄ

 

gdzie:

VuR – pojemność użytkowa naczynia z rezerwą, [dm3]

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar]

pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji, [bar]

 


LITERATURA

1. PN-B-02414. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.